Silakan Unduh :

Permendikbud no. 62 Tahun 2013 tentang Sertifikasi Guru Dalam Jabatan untuk Penataan dan Pemerataan Guru